Pripremi zemljište i sej

Ilustracija: setva, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: setva, foto: Domaćinska kuća

Predsetvema priprema zemljišta predstavlja nastavak klasične obrade zemljišta posle oranja. Osnovni cilj predsetvene pripreme zemljišta je da stvori sitan,rastresit površinski sloj koji obezbeđuje povoljne uslove za kvalitetnu setvu za brzo i ujednačeno klijanje,nicanje semena i normalan razvoj biljaka. Predsetvena priprema zemljišta izvodi se tanjiračama,drljačama,valjcima,kombinovanim setvospremačima i drugim oruđima za površinsku obradu zemljišta.
Ako je posle osnovne obrade zemljište normalno rastresito i slegnuto i ako je vlažnost zemljišta optimalna onda se predsetvena priprema može obaviti drljačom ili setvospremačom. Međutim ako je osnovno oranje obavljeno rano te je došlo do sabijanja zemjišta i pojave korova tada se u predsetvenoj pripremi prvo mora izvršiti kultiviranje ili tanjiranje a zatim da se površinski sloj pripremi drljačom ili setvospremačom.

Kvalitetna priprema zemljišta za setvu je ona kada je površina ravna a površinski slo takav da je donji deo malo zbijen a gornji rastresit,sitnomrvičast,odnosno kada je stvorena tvrda posteljica a mek pokrivač. Tada posteljica obezbeđuje bolji kontakt semena sa zemljom i bolje uslove za upijanje vode iz donjih vlažnijih slojeva zemljišta a mek pokrivač omogućuje setvu na ujednačenoj dubini ,smanjuje otpor klici pri nicanju i sprečava isparavanje vode iz zemljišta.Presetvena priprema zemljišta se izvodi na dubini od 10 cm. Tvrda posteljica se nalazi na dubini 3-5 cm,a rastresiti setveni pokrivač je dubine 3-5 cm i služi za pokrivanje semena. Od kvaliteta setvene pripreme zavisi uspeh ukupne klasične obade zemljišta.

Za kvalitetnu obradu i pripremu zemljišta za setvu kod klasičnog sistema obrade važe sledeći principi: ako je predusev rana kultura koja se bere u toku leta princip glasi : „Beri,ori,pripremi zemljište za setvu, sej kad dođe optimalni rok za setvu“, ako je predusev kasna kultura koja se bere kasno u jesen princip glasi: „beri,pripremi zemljište i sej“.

Povezano