Uspešno vođenje biznisa u agraru

Agrobiznis menažment je veština i sposobnost uspešnog vođenja biznisa u agraru. Oslanja se na savremene metode upravljanja i zahteva izuzetan kreativni rad, motivaciju i strpljenje. Takođe podrazumeva i uspešnu primenu principa u praksi. Efikasan agrobiznis menažment je onaj koji ima jasno postavljene i izdiferencirane ciljeve, definisane probleme kao i izanalizirane alternative i rešenja. Na osnovu toga se donose odluke koje se potom i realizuju. Odgovoran agrobiznis menažment je odgovoran za sve pozitivne i negativne efekte. Na realan i objektivan način ocenjuje rezultate svoga rada i drugih, koriguje greške, planira naredne akcije prilagođavajući se poslovnom okruženju koje je izuzetno promenljivo. Nikako ne sme imati jednostran pristup rešavanja problema. Mora težiti uspostavljanju ciljeva, prikupljanju i analizi podataka, odlučivanju i na kraju realizaciji istih.
Agrobiznis menadžer mora posedovati sposobnost da jasno defiše probleme, ocene ih, donosi odluke, da budu otvoreni za protok informacija u oba pravca. Njegova dužnost je da olakša postizanje zacrtanih ciljeva. To će najbolje postići tako što će razviti sposobnost primanja informacija iz mnogobrojnih izvora, da ih analizira i donosi odluke kojima će rešavati mnogobrojne probleme.
Kod nas dominiraju male agrobiznis firme i obično u njima menadžeri su odgovorni za sve oblasti upravljanja. Moraju ovladati:
-tehničkim aktivnostima – da se proizvodnja obavi na vreme i prilagodi tehničkim i ekonomskim uslovima
-komercijalnim aktivnostima – koje obuhvataju kompletnu nabavku i prodaju
-finansijske aktivnosti- koje uključuju pribavljanje i korišćenje kapitala na optimalan način.
-računovodstvene aktivnosti- koje uključuju vođenje evidencije o fizičkim, ljudskim, poreskim i poslovnim podacima
Pored svih ovih poslova dobar menadžer bi trebao da bude i zadužen za odnose sa javnošću.

Povezano