Osnovna obrada zemljišta za kukuruz

Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Osnovna obrada zemljišta treba da se obavlja kada je vlažnost u najpovoljnijem stanju. Dubina obrade zemljišta mora biti prilagođena fizičko-hemijskim i biološkim osobinama zemljišta i razvoju korenovog sistema. Dosadašnja iskustva u intenzivnoj proizvodnji kukuruza pokazuju da se osnovna obrada zemljišta obavlja na dubini ne manjoj od 30 cm, a za takvu obradu koriste se plugovi. Lemešni plugovi imaju sposobnost „listanja“ zemljišta, što povoljno utiče na razvoj korena, apsorpciju hraniva i vode. Takođe, postoje i diskosni plugovi koji se koriste i pogodni su ako se radi o vlažnijim uslovima obrade zemljišta, ali se sa njima ne može orati dublje od 30 cm. Oni ne ravnaju dno brazde jer prodiru okomito sa oštrim diskovima, i bolje mešaju zemljište što je vrlo povoljno kad se dodaju mineralna đubriva.

Obrada zemljišta za kukuruz ima dva osnovna zadatka:
-da do određene dubine osigura povoljne uslove za rast korena i
-da pripremi površinski sloj za setvu kukuruza.
Za osnovnu obradu, u vezi sa razvitkom korenovog sistema kukuruza važna je dubina obrade. Od velikog je značaja da se glavno grananje i razvoj aktivnog korenovog sistema formira u onom sloju zemljišta koji sadrži najviše pristupačnih hraniva, a to je povezano sa povoljnim vodno vazdušnim režimom. Najveći deo korenove mase razvija se na dubini od 30 cm, što znači da bi to bila potrebna dubina oranja.

Treba napomenuti da zemljišta optimalnog ukorenjavanja mogu zadržati i do 200 mm produktivne vode, a u slučaju plitkog ukorenjavanja samo do 60 mm korisne vode, što govori o tome da je osnovna obrada vrlo važan faktor za rast i razvoj korenovog sistema kukuruza.

Kukuruz zahteva dobro pripremljeno zemljište, a mekan i rastresit pokrivač. Greške se često prave kada se preduboko ore u pripremi zemljišta i suviše usitni setveni sloj u kome nema čvrste podloge za prijem semena. Ako se radi o teškim, glinovitim zemljištima, ili praškastim, lako se stvara pokorica, pa zato treba glinovita zemljišta obrađivati finije a praškasta grublje. Takođe, greške se dešavaju i u obradi mokrog zemljišta. Kada se tako priprema zemljište, stvara se zbijeni sloj u koji se položi seme, ili, ako se zemljište površinski osuši stvaraju se veće grudve zemljišta. To su slučajevi gde nema povoljnih uslova za nicanje kukuruza, gde se pojavljuje nepovoljan sklop biljaka a prinos se smanjuje. Sistemi minimalne obrade zemljišta za kukuruz, ne mogu osigurati sloj za normalan razvoj korena i ispuniti navedene agrotehničke zadatke i tada se ne preporučuju (osim izuzetno), na zemljištima dobrih fizičkih osobina tipa černozem.

Povezano

Iz ove kategorije