Javni oglas za gazdovanje lovištima na period od 10 godina

Ilustracija: Lovci iz Raške, foto: Vladan Đorđević
Ilustracija: Lovci iz Raške, foto: Vladan Đorđević

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni oglas za davanje prava na gazdovnje lovištima.

Pravo na gazdovanje daje se na 10 godina.

Uz Prijavu na oglas, potrebno je dostaviti i sledeće dokumente:
– Upis u registar privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata
– Obezbeđivanje stručne i lovočuvarske službe
– Obezbeđivanje odgovarajuće garancije u vrednosti početnih fondova lovostajem zaštićenih vrsta divljači obračunatoj po propisanoj visini naknade
– Program ulaganja u lovište za period na koji se lovište daje na gazdovanje koji mora da bude usklađen sa programom razvoja lovnog područja
– Dokaz da je podnosilac prijave na javni oglas pravni sledbenik dosadašnjeg korisnika lovišta koji je lovištem gazdovao do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje lovstvo i koji je ispunio sve obaveze propisane planskim dokumentom na osnovu koga je gazdovao tim lovištem, ukoliko je lovište ustanovljeno na površini postojećeg lovišta
– Dokaz da se protiv podnosioca prijave na javni oglas ne vodi istražni postupak za privredni kriminal

Rok za prijavu na javni oglas sa ostalom potrebnom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „Za davanje prava na gazdovanjem lovištem–ne otvarati“. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/488-18-51.

TEKST OGLASA

PRIJAVA NA OGLAS

Povezano