Koji herbicidi se koriste u usevima soje

Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Prilikom suzbijanja korova u usevu soje potrebno je primeniti čitav niz agrotehničkih mera kao što su plodored i kvalitetna obrada zemljišta.Posebno je značajna kvalitetno izvedena osnovna obrada, pošto je to preduslov za uspešnu primenu herbicida u usevu soje .
Soja je usev koji je osetljiv na prisustvo korova u početnim fazama razvoja, ali korovi mogu da ometaju i žetvu i da indirektno dovedu do gubitaka prinosa i smanjenja kvaliteta semena i zato je potrebno koristiti deklarisano seme soje. Jedna od mera je i suzbijanje korova na neobradivim površinama u blizini polja da bi se sprečilo njihovo
širenje u usevu.
Adekvatan izbor i primena herbicida posle setve, a pre nicanja useva, u povoljnim uslovima za njihovo delovanje obezbeđuje nesmetan rast biljaka soje u prvih 4-6 nedelja.
Od herbicida koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja soje preporučuje se jedna od sledećih kombinacija na bazi a.m. dimetanamid( Frontier super)u količini od 1 l/ha+ a.m. metribuzin(Sencor plus) u količini 0,5 l/ha ili a.m. s-metolahlor (Dual gold960- EC,Mont,Basar) u količini 1,5 l/ha + a.m. metribuzin( Sencor plus) 0,5 l/ha.Ovaj tretman se primenjuje u cilju suzbijanja semenskih uskolisnih i širokolisnih korova.

Ukoliko su u usevu soje prisutni travni korovi u velikoj brojnosti kao i višegodišnji travni i širokolisni korovi potrebno je u cilju suzbijanja ovih korova koristiti herbicide posle nicanja soje i korova u kombinaciji sa međurednim kultiviranjem.Višegodišnje širokolisne korove kao što su palamida i poponac bolje je suzbijati u predusevima kao što je kukuruz ili na strništu. Na efikasnost herbicida koji se primenjuju posle nicanja utiču: vrsta korova, faza razvoja, vrsta herbicida, vreme primene,količina herbicida, vreme zadržavanja herbicida na listu, relativna vlažnost,
temperatura vazduha. Korovi se suzbijaju u ranim fazama rasta.

Da bi se ostvarilo efikasnije suzbijanje većeg broja korovskih vrsta potrebno je primeniti kombinacije herbicida: na bazi a.m.bentazon(Basagran, Savazon,Galbenon)1,5-2l/ha +a.m.imazamoks(Pulsar 40,Passat) 0,7-0,8 l/ha ili a.m.bentazon( Basagran, Savazon,Galbenon) 1,5-2l/ha+a.m.imazamoks (Pulsar40, Passat) 0,6-0,7l/ha+a.m.tifensulfuron-metil(Harmony, Okvir,Piano) 6-8 g/ha..Optimalno vreme suzbijanja korova je kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 lista.

Ako u usevu soje ima travnih korova(pirevina,divlji sirak) potrebno je primeniti neki od herbicida na bazi a.m.kletodim (Kletox,Rafal i drugi )u količini od 1,5-2 l/ha.Herbicidi za suzbijanje širokolisnih herbicida ne smeju se mešati i zajedno primeniti sa herbicidima za suzbijanje travnih korova već se primenjuju odvojeno zbog boljeg suzbijanja korova i bolje selektivnosti prema soji. Herbicidi koji se primenjuju posle nicanja soje ne treba primenjivati u uslovima stresa (na T nižim od 15°S i višim od 25°C.Herbicide treba primeniti kasno popodne kada je najbezbednija primena po usev i najbolji su preduslovi za usvajanje i delovanje herbicida na korove. Međuredno kultiviranje treba da se obavi 10-14 dana posle primene herbicida.

Povezano