Subvencije i greške poljoprivrednika

Ilustracija: virtemberg ovce
Ilustracija: virtemberg ovce

Obnova registracije ili registracija PG ne podrazumeva po automatizmu i dobijanje subvencija.
Registracija poljoprivrednog gazdinstva obavlja se tokom cele godine, prijava stanja i presek MPŠV do 30. septembra tekuće godine, kako bi gazdinstvo dobilo subvencije u narednoj godini.
Neophodno je da poljoprivredni proizvođači podnesu Zahtev za ostvarivanje prava na subvencije, po izlasku Pravilnika.
Problem prilikom konkurisanja po pravilnicima Ministarstva poljoprivrede koji se odnose na nabavku opreme i priključne mehanizacije i podizanje višegodišnjih zasada.
Problem prilikom traženja poljoprivrednog kredita od strane banke-visina kredita.
Problem prilikom regresiranja osiguranja.
Broj članova PG, broj namenskog računa PG, broj stoke, status PG komercijalno ili nekomercijalno
Dešava da su proizvođači nezadovoljni radom banke u kojoj imaju namenski račun, banka prestane sa radom i sl. Svaku promenu namenskog računa i poslovne banke dostaviti Upravi za trezor, kako bi se izvršile promene i na gazdinstvu u Upravi za trezor i finansijska sredstva pravilno usmerena na račun.
Uverenje o poreskom dugu je potrebno bez obzira da li je nosilac poljoprivrednog gazdinstva poreski obveznik ili ne (Uredbe, Pravilnici).
Neophodno slaganje podataka na fiskalnom računu i otpremnici sa tačno navedenim i raščlanjenim osnovicom i PDV-om.
Neoverene kopije poslate dokumentacije su česta pojava prilikom slanja dokumentacije.
Nečuvanje dokumentacije po predviđenom roku 3-5 godine kao i primerka poslate dokumentacije u vidu kopije ili overene kopije.
Preporuka je da se šalje UAP overene fotokopije dokumentacije.
Neuredna i nepotpuna dokumentacija prilikom konkurisanja po Pravilnicima i Konkursimakopije
Dokumentaciju slati isključivo
PREPORUČENO SA POVRATNICOM ili POST EKSPRESOM kako bi postojao trag o prijemu poslate dokumentacije

Povezano