Pinciranje i zalamanje lastara

Tokom vegetacije izvodi se 2-3 zalamanja i pinciranja-zakidanja lastara.

Pinciranje kod špalirskog gajenja loze najčešće se vrši pre cvetanja (cilj je da se za izvesno vreme usmeri jače dopremanje hranljivih materija u cvasti i time doprinese boljoj oplodnji cvetova) ili u precvetavanju (sredina juna) i obuhvata samo one lastare koji se u narednoj godini odbacuju. Velika je greška ukoliko se zalamanje izvodi krajem juna i kasnije jer se tada gube sva njegova pozitivna dejstva na čokot.

Zalamanje se obično se izvodi pošto se svi lastari uvuku u žice, povežu i kada lastari značajno prerastu poslednju žicu špalirapa počnu da se savijaju. U ovom poslednjem slučaju lastari se prekraćuju na 30-40cm iznad poslednje žice, ili tako da na lastaru bude 10-12 listova iznad poslednjeg grozda. Time se sprečava mogući gubitak rodnosti donjih okaca usled preteranog rasta lastara, uz eliminisanje samozasenjivanja, prevlaženosti unutar samog čokota i napada gljivičnih bolesti. Prekraćivanje lastara izaziva raniju pojavu i bolje rastenje zaperaka.

Moguće je vršiti i mehanizovano sečenje zaperaka pomoću specijalnih uređaja koji se montiraju na traktor. Za korišćenje ovakvih mašina špalir mora biti pravilno postavljen i prav, jer se mogu napraviti velike štete na lozi.

Uklanjanje donjeg lišća sa čokota je mera zelene rezidbe koja ne mora da se primenjuje svake godine, već samo u hladnih kišnim godinama, mada je mera poželjna, jer kada se ukloni nekoliko listova oko grozdova 20-ak dana pred berbu postiže se bolja promaja u zoni plodova, bolja osunčanost, grožđe bolje zri, bolji mu je kvalitet i ima više šećera. Velika prednost je i što se berba obavlja daleko brže, jer nema listova koji kriju grožđe. Ova operacija se izvodi uglavnom ručno, mada ima uređaja koji pomoću vazdušne struje oduvaju listove u zoni grožđa.

 

Zaperci koji su izazvani pravovremenim pinciranjem razvijaju se u normalne lastare i u potpunosti mogu da zamene osnovne. Često se spominju i neke od prednosti ovih lastata. U izvesnoj meri su otporniji na niske temperature nego osnovni lastari i uz njihovu pomoć može se ubrzati formiranje osnovnog oblika čokota.

Povezano