Zlatasto žutilo vinove loze

Ilustracija: Vinograd
Ilustracija: Vinograd

U Nišavskom okrugu vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda.
Vizuelnim pregledom vinove loze, uočeni su simptomi zlatastog žutila vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree (FD). Ova pojava na vinovoj lozi registrovana je na pojedinačnim čokotima.
Početni simptomi infekcije fitoplazmom FD su lastari koji imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu. Na zaraženim čokotima listovi se savijaju po obodu prema naličju.. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.
Prenosilac fitoplazme je cikada Scaphoideus titanus. Brojnost imaga cikade S. titanus na području Nišavskog okruga se prati na žutim lepljivim pločama na lokalitetima Gornji Matejevac i Malča gde su registrovane larve trećeg larvenog stupnja razvoja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.
U vinogradima u kojima nisu sprovedene hemijske mere suzbijanja larvi cikade u proteklim vegetacijama došlo je do pojave pomenutih simptoma. Veliku opasnost takođe predstavljaju napušteni zasadi iz kojih infektivne cikade preleću u vinograde u kojima se redovno sprovede mere nege.
Suzbijanje vektora moraju sprovoditi svi vinogradari, jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti, a to može dovesti do propadanja i krčenja vinograda.
Zaštita zasada vinove loze od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:
– Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,
– Sanitarni pregledi zasada;
– Uklanjanje obolelih čokota;
– Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;
– Uništavanje korova;
– Krčenje napuštenih zasada vinove loze;
– Suzbijanje vektora – cikade Scaphoideus titanus (od prisustva trećeg larvenog stupnja).

U zasadima gde se i dalje uočavaju cikade, kao i u vinogradima gde su ranijih godina bili prisutni simptomi zlatastog žutila vinove loze, preporučuje se treći insekticidni tretman protiv ove štetočine:
Sivanto prime (a.m.flupiradifuron) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili
Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,015% (karenca 21 dan).

Povezano

Iz ove kategorije