Još možete podneti zahteve za subvencije, evo i koje

Ilustracija: Borovnica, foto: Radmila Koprivica
Ilustracija: Borovnica, foto: Radmila Koprivica

Podnošenje Zahteva Upravi za agrarna plaćanja za podsticaje za podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka i hmelja je počelo od 1. marta 2022. godine i traje do 31. jula 2022. godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine zahtevi se podnose do 30. septembra 2022. godine.

Uz zahtev se dostavlja sledeća dokumentacija:
– račun za kupovinu sadnica voćaka i hmelja
– račun za pripremu zemljišta
– račun za analizu zemljišta
– račun za nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, odnosno predračun na ime podnosioca zahteva za planiranu nabavku naslona i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona
– fiskalni isečak odnosno overena potvrda o prenosu sredstava odnosno overen izvod iz banke, kao dokaz o izvršenoj uplati
– izvod iz Registra privrednih subjekata za pravna lica, odnosno preduzetnike ne stariji od šest meseci
– kopija plana u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima
– sertifikat supstrata za proizvodni zasad borovnice i/ili maline sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama sa supstratom, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima
– investiciona saglasnost, odnosno odobrenje ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, osim za zasade jagode
– ugovor o zakupu, odnosno korišćenju ako je proizvodni zasad podignut na zakupljenom zemljištu ili zemljištu za koje je sklopljen ugovor o korišćenju overen kod nadležnog organa
– saglasnost supružnika overena kod nadležnog organa, ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u zajedničkoj imovini supružnika.

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.
Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Povezano