Uskoro reprogram kredita

Ilustracija: Traktori, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: Traktori, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Na osnovu člana 42a stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

P R A V I L N I K

O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU

,,Službeni glasnik RSˮ, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine –

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Službeni glasnik RSˮ, br. 48/17, 88/17, 84/18, 23/19, 27/20, 36/21, 102/21, 130/21 i 127/22), u članu 4. tačka 13) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14), koja glasi:

„14) da po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na kreditnu podršku u okviru ukupnih sredstava opredeljenih javnim pozivom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.”.

Član 2.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv naročito sadrži podatke o: vrstama kreditne podrške za koje se raspisuje javni poziv u skladu sa ovim pravilnikom, rokovima za podnošenje zahteva, visini raspoloživih sredstava po javnom pozivu, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva u toku kalendarske godine, za jednu ili više vrsta kreditne podrške iz člana 2. ovog pravilnika.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljem tekstu: zahtev za odobrenje) banci koja je sa Ministarstvom zaključila ugovor.

Zahtev za odobrenje podnosi se banci u roku određenom javnim pozivom.”.

Član 3.

U članu 15b stav 2. reči: „Po isteku grejs perioda” zamenjuju se rečima: „Nakon odobravanja reprograma”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Povezano