Preporuke za ovogodišnju setvu kukuruza

Na početku setve kukuruza osvrnućemo se ukratko na najbitnije pojedinosti koje treba ispuniti kako bismo očekivali pristojan rod vegetacijske 2020. godine. Imajući u vidu da se kukuruz na području JO kukurz na 95 % površina proizvodi u uslovima suvog ratarenja trebalo bi sejati proverene hibride odnosno hibride koje preporučuju naučne i stručne institucije za određeno područje, osvrnuti se na rezultate makroogleda koje realizuje područna služba, (čistoća min. 99 %, klijavost 93 %). Najbolje je ako se setva kukuruza obavi u optimalnom agrotehničkom roku. To je u našim uslovima april mesec. To je kalendarski optimalan rok. Ako vlada ili nastupi kišovito i hladno vreme u optimalnom agrotehničkom roku setva se ne može obaviti. Setva treba započeti kada se temperatura setvenog sloja podigne na 10 °C. Rana setva ima niz prednosti. Njome se osigurava ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanje, svilanje, cvetanje i oplodnja pa se izbegavaju velike vrućine i suv vazduh u najosetljivijim fazama razvoja kukuruza. Kukuruz ranije i potpunije sazreva, a sve to utiče na povećanje količine i kvaliteta prinosa. Takva setva može imati i loših strana, jer u slučaju nižih temperatura i povećane vlažnosti zemljišta može doći do dugotrajnijeg klijanja i nicanja, slabog nicanja, lošijeg sklopa zbog čega se mora ponekad preorati zasejana površina. Obično se raniji hibridi seju u gušćem sklopu, jer imaju nižu i tanju stabljiku, manju lisnu površinu, slabije razvijen korenov sistem, pa zauzimaju manji vegetacioni prostor. Kasniji hibridi imaju dužu vegetaciju i veću biljnu masu, pa se seju u manjoj gustini sklopa. Kod kupovine semena gustina sklopa bi trebala biti naznačena za svaki hibrid. Gustina useva kukuruza je jedan od najvažnijih činilaca visine prinosa. U pregustom sklopu biljke nemaju dovoljno vegetacionog prostora pa se pojavljuje loša oplodnja, jalovost, slabija čvrstoća stabljike, povećan napad bolesti, a sve to smanjuje prinos. Dubina setve zavisi od tipa i stanja zemljišta, vremena setve i krupnoće semena.

Na zemljištima veće plodnosti i uz primenu visoke doze đubrenja pre svega azotom, gustina useva za isti hibrid treba biti viša nego na zemljištima niže plodnosti, pri slabom đubrenju i uopšte pri niskom nivou proizvodnje. Na težim, vlažnijim i hladnijim zemljištima i u ranijoj setvi seje se na 4-5 cm dubine. Na sušim i lakšim kao i toplijim zemljištima seje se dublje (5-7 cm). Na peskovitim zemljištima setva može biti i dublja.

Krupnije seme se seje dublje, a sitnije pliće. Ako u zemljištima ima zemljišnih štetočina, sa setvom se unose odgovarajući insekticidi. Gustina setve uz unapred određeni razmak setvenih redova, reguliše se rasporedom i razmakom zasejanih zrna u redu. Tokom proizvodnje kukuruza voditi računa o momentu primene herbicida, o fazi razvoja korova i kukuruza kao i momentu primene azotnog đubriva. Ne treba dozvoliti da kukuruz preraste jer je jako bitno ispoštovati faze razvoja biljaka.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

01.04.2024.

Letnje temperature nepovoljno utiču na setvu kukuruza

15.02.2024.

Ovo su cene na berzi kukuruza i pšenice

27.10.2023.

Robne rezerve razmenjuju NPK đubrivo za ratarske kulture

04.10.2023.

Određivanja sadržaja vlage u zrnu kukuruza pre skladištenja

21.09.2023.

Berba i čuvanje kukuruza

11.07.2023.

Bolest kukuruza

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca