Ishrana tovne junadi

Ubrzani razvoj poljoprivredne i industriske proizvodnje u našoj zemlji doveo je do unapređenja u proizvodnji goveđeg mesa. Razvoju ove proizvodnje je pogodovala velika potražnja goveđeg mesa.

S obzirom na starost u kojoj životinje završavaju tov, razlikuju se dve kategorije tovne junadi:

-mlada utovljena junad, koja su poznata pod imenom baby beef, ova kategorija junadi sa 12 meseci starosti dostižu masu od 420-450kg,

-starija utovljena junad koja su starosti preko 18 meseci i imaju masu 500kg i više.

Za tov su najpogodnije životinje velikog kapaciteta i inteziteta za porast (tovne rase goveda) koje veoma dobro koriste hranu i imaju visok dnevni prirast. Ova svojsvtva grla zavise od rase životinja, pola, starosti životinja, kao kvalitet i količina hrane za ishranu junadi. Iz navedenog znači da za tov se koriste tovne i kombinovane rase goveda. Tov mlađih životinja ima značajne prednosti u odnosu na starije životinje. Mlađe životinje imaju intezivniji porast, veći prirast telesne mase i koriste veću količinu hrane po jedinici telesne mase. Takođe kod mlađih životinja odnos masnoće i mesa je dosta povoljniji nego kod starijih životinja. Za tov su najpogodnija muška ne kastrirana grla. Muška ne kastrirana grla imaju veći dnevni prirast uz manji utrošak hrane, u odnosu na kastriranu stariju junad. U praksi se pokazalo da kastrirana grla imaju 15-20% niži prirast od ne kastriranih grla, dok je takođe konzumiranje hrane za 10-15% lošije.

Količina, kvalitet i sastav hrane je drugi važan uslov za uspešan i kvalitetan tov junadi. Najintezivniji tov junadi ostvaruje se korišćenjem koncentrovanim hranivima.  Postoje tri načina ishrane junadi u tovu: koncentrovani tip tova, polukoncentrovani tip tova i tov kabastim hranivima.

Koncentrovani tip tova. Smeše koncentrata za tov junadi sadrže veliku količinu žitarica 60-70%, dok proteinski deo sa vitaminima sadrži 10-15%. Vrlo je bitno da junad hranjena samo koncentratom moraju dobiti u obrok 1-1,5kg kvalitetnog sena jer seno kvalitetno deluje na mikrofloru i varenje u buragu. Ishrana junadi isključivo koncentrovanom hranom je jednostavna i traje kratko, obezbeđije se dnevni prirast prko 1000g/dan. S druge strane ovakvom ishranom javljaju se drugi metabolički problemi kod junadi, poremećaj varenja u buragu, kisela indigestija i parakeratoza buraga. produžavanjem ovakvog stanja može doći do još većih problema nekrobaciloza jetre (rumenitis). Ovi problemi se lako rešavaju uvođenjem sena u obrok u količini od 1-2kg. Ovim načinom tova obezbeđije se visok prirast junadi, intezivan tov za ktegoriju beby beef traje oko12 meseci, a junad imaju masu 420-450kg, a radman 55-60%.

 

Polukoncentrovani tip tova. Ovaj tip tova se sastoji od ishrane koncentrovanom i kabastom hranom. Ovde se koriste normirane i ograničena količine koncentrata. Prirast junadi je nešto niži nego kod koncentrovanog tipa tova i traje nešto duže. Kod ovog tipa tova koncentrati čine od 45-60% ukupnog obroka. Od kabastih hraniva pored koncentrata u obrok se mogu uključiti zelena lucerka, silaža kukuruza, kvalitetno seno lucerke ili kvalitetno livadsko seno. Ovim načinom ishrane se obezbeđuje takođe dobar dnevni prirast, a takođe se izbegavaju metabolički problemi koji se javljaju kod čisto koncentrovanog načina tova.

 

Kabasti tip tova. Ovaj tip tova junadi zasniva se na ishrani sa velikom količinom kabaste hrane uz ogrničenu i  minimalnu količinu koncentrata. Upotreba koncentrata je znatno niža nego kod polukoncentrovanog tipa tova. Ovaj tip tova treba organizovati tamo gde se može obezbediti velika količina kvalitetne kabaste hrane, pored toga treba imati na umu da je dnevni prirast znatno niži i tov traje duže nego kod koncentrovanog i polukoncentrovanog tipa tova. Pošto tov traje duže proizvodnja hrane je skuplja pa rešenje treba tražiti u jeftinijim kabastim hranivima. Za ovakav tip tova se koriste starija junad, sa dovoljno razvijenim trupom, kako grla mogu konzumirati veću količinu hrane, minimalna početna tžina grla kod ovog tipa tova je 200-250kg.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

19.07.2024.

Toplotni stres kod krmača

15.07.2024.

Za ovu bolest vakcina je jedini spas

14.06.2024.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

10.06.2024.

Surutka u ishrani svinja

27.05.2024.

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

27.05.2024.

Šampioni Sajma u stočarstvu

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca