Pravilnik za podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja i po vrsti pojedine mere.
Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
2) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, i to: promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
3) vinogradarski projekat jeste projekat koji je izradio inženjer poljoprivredne struke i koji naročito sadrži sledeće elemente: agroekološke uslove lokacije (analizu zemljišta i analizu klimatskih uslova), pripremu zemljišta (predlog meliorativnih i agrotehničkih mera), organizaciju zemljišne teritorije (otvaranje kanalske mreže, neposredna priprema zemljišta za sadnju, parcelacija i pravac redova, razmak sadnje), sadnja vinove loze (izbor sadnog materijala i tehnologija sadnje), agrotehnika u mladom vinogradu, izbor oblika stabla i postavljanja naslona, normativi i specifikacija radova;
4) površina vinogradarske parcele jeste površina koju obuhvata vinograd sa jedinstvenim karakteristikama zajedno sa površinom od pola međurednog rastojanja tog vinograda sa svih strana vinograda, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja Vinogradarskog registra, kao i obrazac zahteva za upis u Vinogradarski registar;
5) vinogradarski region jeste šire vinogradarsko područje u okviru vinorodne Srbije, koje se odlikuje sličnim ekološkim faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim neophodnim činiocima za uspešno gajenje vinove loze, što omogućava proizvodnju grožđa, šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu grožđa i senzornim osobinama za taj region, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije;
6) vinogradarski rejon jeste uže vinogradarsko područje u okviru regiona, koje se odlikuje sličnim specifičnim ekološkim faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim činiocima, što omogućava proizvodnju grožđa, šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu grožđa i senzornim osobinama za taj rejon, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije;
7) vinogorje jeste usko vinogradarsko područje u okviru rejona koje se odlikuje ujednačenim specifičnim ekološkim faktorima, izborom preporučenih sorti i ostalim činiocima, što omogućava proizvodnju grožđa, šire, vina i drugih proizvoda karakterističnih po kvalitetu, prinosu grožđa i senzornim osobinama za to vinogorje, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije;
8) osnovna rejonirana sorta (preporučena) jeste sorta koja je na osnovu tradicije gajenja i/ili višegodišnjeg naučnog, odnosno proizvodnog ispitivanja preporučena za gajenje na određenom vinogradarskom području, a čije grožđe, uz ispunjenje odgovarajućih uslova, može biti namenjeno proizvodnji vina sa geografskim poreklom ili kao osnova za proizvodnju „stonog sortnog” vina kod koga je na deklaraciji naveden naziv samo te sorte sa njenim najmanjim učešćem od 85%, kao i čiji se vinogradi preporučuju za podizanje novih vinograda, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije;
9) dopunska rejonirana sorta (dozvoljena) jeste sorta koja je na osnovu tradicije gajenja i/ili naučnog, odnosno proizvodnog ispitivanja dozvoljena za gajenje na određenom vinogradarskom području, a čije grožđe, uz ispunjenje odgovarajućih uslova, može biti namenjeno kao dopuna osnovnom vinu u proizvodnji vina sa geografskim poreklom, odnosno za kupažu, popravku i izjednačavanje kvaliteta baznom (osnovnom) vinu sa geografskim poreklom ili kao dopuna sa najvećim učešćem od 15% za proizvodnju „stonog sortnog” vina kod koga je na deklaraciji naveden naziv samo jedne sorte, odnosno ne kao prva sorta deklarisana na „stonom sortnom” vinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije;
10) ampelotehničke mere jesu mere koje se sprovode radi uspešnog gajenja vinove loze i proizvodnje grožđa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino i posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije.
II. VRSTE PODSTICAJA
Član 3.
Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze obuhvataju podsticaje za:
1) fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju (u daljem tekstu: analiza zemljišta);
2) izradu vinogradarskog projekta;
3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta);
4) nabavku sadnica vinove loze;
5) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno nabavku kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja).
Član 4.
Podsticaji za analizu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada vinove loze, kroz naknadu prihvatljivih troškova analize zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje fizičko-hemijskog sastava zemljišta od strane akreditovanih subjekata za obavljanje poslova laboratorijskih analiza zemljišta.
Član 5.
Podsticaji za izradu vinogradarskog projekta obuhvataju podršku za izradu vinogradarskog projekta, a koji je izrađen nakon urađene analize zemljišta.
Prihvatljiv trošak za izradu vinogradarskog projekta ne može preći iznos od 60.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.
Član 6.
Podsticaji za pripremu zemljišta obuhvataju podršku pripremi zemljišta za podizanje proizvodnih zasada, i to za: krčenje; nivelisanje zemljišta; izgradnju terasa na nagnutim terenima; za rigolovanja (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,6 m, osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje; kopanje jamića za sadnju; kao i za samu sadnju.
Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta iz stava 1. ovog člana odobravaju se ako se priprema zemljišta obavlja mehanizacijom od strane pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata.
Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta odobreni u skladu sa stavom 2. ovog člana za zasade vinove loze na vinogradarskoj parceli koja je u potpunosti na nadmorskoj visini iznad 200 m, odnosno na južnim i jugozapadnim ekspozicijama, odnosno nagibima terena većim od 10º ili na terasiranim površinama uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom.
Prihvatljivi troškovi za pripremu zemljišta ne mogu preći iznos od 500.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.
Član 7.
Podsticaji za nabavku sadnica vinove loze obuhvataju podršku podizanju novih i rekonstrukciji postojećih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja vinove loze sa naslonom odnosno koljem kroz naknadu prihvatljivih troškova nabavke sadnica vinove loze.
Prihvatljivi troškovi iz stava 1. ovog člana odnose se na nabavku standardnih i standardnih SA sadnica (u daljem tekstu: standardne sadnice) ili sertifikovanih sadnica vinove loze, koje se nabavljaju od pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je upisano u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal vinove loze.
Radi podsticanja podizanja proizvodnih zasada sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama, prihvatljivi troškovi za sadnice vinove loze, utvrđeni u stavu 1. ovog člana, uvećavaju se u odgovarajućem iznosu u skladu sa ovim pravilnikom, i to za: zasade vinove loze sa odomaćenim sortama Prokupac, Vranac, Crna Tamjanika, Frankovka, Portugizer, Skadarka, Bagrina, Začinak, Kavčina, Kratošija, Seduša, Smederevka, Tamjanika, Kreaca, Slankamenka bela, Slankamenka crvena (Plovdina), Ružica crvena, Buvijeova ranka, Muskat Krokan, Sremska Zelenika, Malvazija, Bakator beli, Medenac beli, Šipon (Furmint), Lipolist (Haršleveli), Bela Dinka, Skadarka bela, Žilavka, Šasla, kao i sa priznatim domaćim sortama i klonovima vinove loze upisanih u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.
Prihvatljiv trošak za nabavku sadnica vinove loze ne može preći iznos od 130 dinara po sadnici.
Član 8.
Podsticaji za nabavku naslona, odnosno kolja obuhvataju podršku podizanju novih i rekonstrukciji postojećih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja vinove loze, odnosno za rekonstrukciju starih zasada i to za nabavku drvenih, odnosno metalnih, odnosno betonskih stubova, žice i ankera i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje naslona, kao i nabavke kolja i pripadajućih elementa neophodnih za postavljanje kolja kod zasada vinove loze.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za zasade vinove loze sa odomaćenim sortama gajene sa tradicionalnim uzgojnim oblicima, podrška obuhvata samo nabavku kolja sa pripadajućim elementima neophodnim za njihovo postavljanje.
Prihvatljivi troškovi za nabavku naslona, odnosno kolja odobravaju se za nabavku od pravnih lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar privrednih subjekata i ne mogu preći iznos od 700.000 dinara po hektaru ukupne površine vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad.
Član 9.
Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.
III. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE
Član 10.
Pravo na podsticaje ostvaruje:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2) preduzetnik,
3) pravno lice, i to:
(1) privredno društvo,
(2) zemljoradnička zadruga,
(3) zadužbina.
Lice iz stava 1. ostvaruje pravo na podsticaje ako je:
1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu;
2) u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, promena podataka i obnova registracije, elektronsko postupanje, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva;
3) upisano u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
4) je član udruženja za zaštitu oznake geografskog porekla, osim za vinogradarske rejone za koja udruženja nisu osnovana, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi za priznavanje, postupak priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa geografskim poreklom, kao i o način proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom, kao i posebnim propisom kojim se uređuju zahtevi za proizvodnju i promet aromatizovanih vina.
Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji za privredne registre:
1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
Član 11.
Lice iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje, ako:
1) je investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u tekućoj kalendarskoj godini;
2) je novi proizvodni zasad vinove loze podignut ili ako je rekonstrukcija postojećeg proizvodnog zasada izvršena u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine ili u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;
3) je ukupna površina vinogradarskih parcela koje čine proizvodni zasad koji je predmet zahteva, najmanje 0,3 hektara;
4) za proizvodne zasade kod kojih je ukupna površina vinogradarskih parcela veća od 1 hektara, ima vinogradarski projekat overen od strane udruženja iz člana 10. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, odnosno overen od strane Saveza vinara i vinogradara Srbije za rejone za koje nije osnovano udruženje;
5) su katastarske parcele na kojima se nalazi proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva upisane u Registar u okviru poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako su upisane u Vinogradarski registar kao vinogradarske parcele;
6) su katastarske parcele na kojima se nalazi proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva, u svojini podnosioca zahteva iz člana 10. ovog pravilnika ili ako na tim parcelama ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, zaključenog sa fizičkim licem, ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo), jedinicom lokalne samouprave, crkvom ili manastirom, na period od najmanje sedam godina, počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;
7) je proces komasacije završen za one proizvodne zasade koji se nalaze na katastarskim parcelama koji su obuhvaćeni procesom komasacije;
8) se proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva nalazi u vinogradarskom rejonu, odnosno za interspecijes hibride i druge sorte namenjene proizvodnji regionalnog vina ako se proizvodni zasad nalazi u vinogradarskom regionu, kao i ako nije u depresijama, močvarnim predelima, dolinama reka i sličnim lokalitetima nepovoljnim za gajenje vinove loze;
9) su preporučene sorte vinove loze (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogradarskom rejonu, odnosno vinogorju a za interspecijes hibride i druge sorte namenjene proizvodnji regionalnog vina ako su preporučene (osnovne rejonirane sorte), odnosno dozvoljene (dopunske rejonirane sorte) za gajenje u datom vinogradarskom regionu;
10) za investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
11) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
12) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
13) dobavljač i podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne predstavljaju povezana lica.
Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje ako po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih javnim pozivom.
Lice iz stava 1. ovog člana može za istu vrstu podsticaja iz člana 3. ovog pravilnika samo jednom ostvariti pravo na korišćenje podsticaja u toku jedne kalendarske godine.
IV. NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA PODSTICAJE
Član 12.
Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave, kao i na zvaničnoj internet stranici ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.
Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.
Uprava opredeljuje sredstva po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Član 13.
Lice iz člana 10. ovog pravilnika, koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog pravilnika pokreće postupak za ostvarivanje prava na podsticaje izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.
Prilikom prijema zahteva iz stava 1. ovog člana, Uprava:
1) obaveštava korisnika usluge elektronske uprave o svim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe ostvarivanje prava na podsticaje i o obavezi nadležnog organa da po službenoj dužnosti pribavi podatke iz službenih evidencija;
2) omogućava korisniku usluge elektronske uprave da izjavi da će podatke o ličnosti iz službenih evidencija pribaviti sam;
3) obaveštava o potrebnim podacima koje je u skladu sa zakonom potrebno pribaviti za potrebe ostvarivanja prava na podsticaje, a koji se odnose na treće lice (član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, član porodice i sl), kao i o tome da je pristup tim podacima moguć samo na osnovu pristanka tog lica, u skladu sa zakonom.
Elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana obuhvata:
1) osnovne podatke o podnosiocu zahteva, i to:
(1) ime i prezime, odnosno naziv,
(2) jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno matični broj (MB),
(3) adresu (opština, mesto, ulica i broj) prebivališta, odnosno sedišta,
(4) broj telefona,
(5) elektronsku poštu,
(6) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG),
(7) registarski broj proizvođača grožđa iz Vinogradarskog registra;
2) podatke o proizvodnom zasadu vinove loze koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to:
(1) jedinica lokalne samouprave u kojoj se nalazi proizvodni zasad,
(2) naseljeno mesto u kome se nalazi proizvodni zasad,
(3) vinogradarski region, rejon i vinogorje,
(4) katastarska opština u kojoj se nalazi proizvodni zasad,
(5) broj katastarske parcele,
(6) vreme podizanja novog proizvodnog zasada (mesec i godina sadnje),
(7) površina proizvodnog zasada, odnosno ukupna površina vinogradarskih parcela,
(8) podatke o vinogradarskoj parceli u okviru proizvodnog zasada, i to:
– broj vinogradarske parcele,
– površina vinogradarske parcele,
– broj sadnica,
– sorta,
– domaća ili odomaćena sorta vinove loze,
– nadmorska visina iznad 200 m,
– južna ekspozicija,
– nagib terena iznad 10 stepeni,
– proizvodni zasad na terasiranim površinama;
3) podatke o realizovanoj investiciji i vrsti podsticaja koja je predmet zahteva, i to:
(1) vrsta podsticaja,
(2) predmet investicije,
(3) broj i datum izdavanja računa,
(4) naziv, pravna forma i sedište dobavljača,
(5) iznos u dinarima bez PDV-a;
4) izjavu podnosioca zahteva, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da:
(1) za investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima,
(2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita,
(3) je izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda,
(4) dobavljač i podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne predstavljaju povezana lica,
(5) su svi podaci navedeni u ovom zahtevu tačni i istiniti;
5) potpis podnosioca zahteva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju i ovim pravilnikom.
Elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana obuhvata i:
1) izjavu podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva, da je upoznat sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – US), kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, kao i da ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, te da je saglasan da Uprava za potrebe postupka po zahtevu za podsticaje može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja po zahtevu, kao i podatke o namenskom računu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno poljoprivrednog gazdinstva;
ili
2) izjavu podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva da je upoznat sa odredbom člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, kojom je propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, kao i da ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, kao i izjavu da će samostalno za potrebe postupka pribaviti lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u skladu sa ovim pravilnikom.
Elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sadrži i polje čijim izborom podnosilac zahteva potvrđuje da je izršio popunjavanje i da podnosi elektronski zahtev u skladu sa ovim pravilnikom.
Član 14.
Uz elektronski obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kome je podnosilac zahteva dao izjavu da je saglasan da Uprava za potrebe postupka po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku za odlučivanje po zahtevu, iz člana 13. stav 4. tačka 1) ovog pravilnika, prilaže se u elektronskoj formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar:
1) račun za nabavku predmeta investicije na ime podnosioca zahteva na kome je jasno iskazana jedinična i osnovna cena koštanja, PDV i ukupna cena plaćenih troškova, odnosno kopija elektronske fakture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;
2) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno kopija elektronske otpremnice, odnosno kopija otpremnice koja je učitana u sistem elektronskih faktura kao prilog elektronske fakture, odnosno kopija međunarodnog tovarnog lista ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to:
(1) kopija potvrde o prenosu sredstava ili izvoda, overenih od strane banke,
(2) kopija potvrde međunarodne finansijske transakcije – swift, overene od strane banke – kada je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije,
(3) fiskalni isečak, odnosno kopija fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija – samo u slučaju kada je fizičko lice izvršilo plaćanje gotovinom;
4) kopija jedinstvene carinske isprave – ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
5) kopija vinogradarskog projekta overena od strane udruženja za zaštitu oznake geografskog porekla, odnosno Saveza vinara i vinogradara Srbije – za proizvodne zasade kod kojih je ukupna površina vinogradarskih parcela veća od 1 hektara;
6) kopija potvrde o članstvu u udruženju za zaštitu oznake geografskog porekla, odnosno kopija potvrde Saveza vinara i vinogradara Srbije da za vinogradarski rejon udruženje nije osnovano;
7) kopija kopije plana katastarske parcele u razmeri 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 ili 1:2.880 – za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;
8) kopija izvoda iz Vinogradarskog registra sa obeleženim vinogradarskim parcelama za koje je podnet zahtev i grafičkim prikazima tih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar;
9) kopija ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju ili aneksa ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, zaključenog sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem: fizičkim licem, ministarstvom, jedinicom lokalne samouprave, crkvom ili manastirom, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje sedam godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, za katastarske parcele na kojima se nalazi proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva – ako podnosilac zahteva nije vlasnik katastarskih parcela na kojima se nalazi proizvodni zasad i ako predmetni ugovor, odnosno aneks ugovora sa navedenim periodom zakupa, odnosno korišćenja, nije priložen prilikom upisa, obnove registracije ili promene podataka u Registru;
10) ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga ili zadužbina – kopija potvrda Agencije za privredne registre da:
(1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
(2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
(3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
Uz elektronski obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u kome je podnosilac dao izjavu da će samostalno za potrebe postupka po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje pribaviti lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija a koji su neophodni za odlučivanje u skladu sa ovim pravilnikom, iz člana 13. stav 4. tačka 1) ovog pravilnika, prilaže se u elektronskoj formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar:
1) očitana biometrijska lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno odgovornog lica podnosioca zahteva;
2) original dokumentacije iz stava 1. ovog člana.
Ako se uz elektronski obrazac zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana prilaže dokumentacija na stranom jeziku, istovremeno se prilaže i prevod te dokumentacije na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak:
1) kopiju rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuju vina;
2) podatke o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, iz nadležnosti Poreske uprave;
3) podatke o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva za osvarivanje prava na podsticaje;
4) podatke, odnosno potvrdu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad vinove loze koji je predmet zahteva za osvarivanje prava na podsticaje – da podnosilac zahteva za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
5) podatke, odnosno potvrdu od nadležnog pokrajinskog organa da podnosilac zahteva za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
6) podatke, odnosno izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;
7) podatke o investicionoj saglasnosti, odnosno odobrenju ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini;
8) podatke o podnosiocu zahteva, odnosno izvod iz Registra privrednih subjekata – ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga ili zadužbina.
Član 15.
Učesnik u elektronskom upravnom postupanju za ostvarivanje prava na podsticaje, autentikuje se.
Za autentikaciju učesnika iz stava 1. ovog člana koristi se elektronska identifikacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i ovim pravilnikom.
U elektronskom upravnom postupanju, kao i za utvrđivanje identiteta učesnika u opštenju sa Upravom u okviru softverskog rešenja eAgrar koristi se registrovana šema elektronske identifikacije različitog nivoa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i ovim pravilnikom, preko naloga koji je učesniku u elektronskom upravnom postupanju dodeljen prilikom registracije na portalu softverskog rešenja eAgrar.
U opštenju stranke sa Upravom u okviru softverskog rešenja eAgrar, identitet stranke utvrđen na osnovu registrovane šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti zamenjuje potpis stranke na podnesku, a u ovom slučaju koristi se i registrovana šema elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti, u smislu zakona kojim se uređuje elektronska identifikacija, ako zakonom i ovim pravilnikom nije propisano drukčije.
Ovlašćeno službeno lice elektronski upravno postupa u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, koristeći elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti, odnosno kvalifikovani elektronski sertifikat.
Član 16.
Fizičko i pravno lice koristi usluge softverskog rešenja eAgrar ako je registrovano.
Organ uprave nadležan za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave registruje nalog korisniku usluge elektronske uprave.
Ako korisnik usluge elektronske uprave povuče saglasnost o prihvatanju uslova korišćenja usluga, nadležni organ iz stava 2. ovog člana briše ga iz evidencije i zatvara njegov nalog.
Nakon registracije, nadležni organ iz stava 2. ovog člana korisniku usluge elektronske uprave obezbeđuje korišćenje Jedinstvenog elektronskog sandučića, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.
Učesnik u elektronskom upravnom postupanju za ostvarivanje prava na podsticaje prijavljuje se na portal softverskog rešenja eAgrar putem naloga sa Portala za elektronsku identifikaciju (u daljem tekstu: Portal eID), koji predstavlja jedinstveno mesto za identifikaciju i autentikaciju, odnosno registraciju i prijavu korisnika elektronske uprave.
Registraciju iz stava 1. ovog člana, učesnik može ostvariti na Portalu eID, na adresi eid.gov.rs, putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili na šalteru nekog Registracionog tela uz obavezno izdavanje parametara za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID.
Tehničku podršku podnosiocu zahteva za podsticaje, u vezi sa elektronskim postupanjem u skladu sa ovim pravilnikom pruža:
1) ovlašćeno lice Uprave;
2) lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi, koje ima licencu za obavljanje tih poslova i koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede;
3) ovlašćeno lice organa uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva za podsticaje.
Bliža tehnička uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja i podnošenja elektronskog obrasca zahteva u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i načinu pružanja tehničke podrške podnosiocima zahteva, objavljuju se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.
Član 17.
Razmena dokumenata i podnesaka za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.
Dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti za ostvarivanje prava, obavlja se putem elektronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa propisom.
Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.
Ako se u postupku za ostvarivanje prava dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.
Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, nadležni organ, kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.
Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku čuva izvorni dokument u papirnom obliku u skladu sa zakonom.
Član 18.
Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, Uprava preuzima podatke neophodne za vođenje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, iz registara i evidencija u elektronskom obliku, koje su ustanovljene zakonom, odnosno drugim propisom, bez dodatne provere, osim podataka koje je organ koji vodi registar i elektronsku evidenciju označio kao podatak koji je u statusu provere.
Uprava vrši uvid u podatke i njihovo preuzimanje preko servisne magistrale organa ili drugog prihvaćenog rešenja, na osnovu jedinstvenih šifarnika i jedinstvenih identifikatora korisnika elektronske uprave, kao podataka na osnovu kojih se iz registara i evidencija u elektronskom obliku koje organi vode u skladu sa posebnim zakonima, mogu uporediti podaci o korisnicima, i to: jedinstveni matični broj građana, jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, lični broj osiguranika, matični broj i poreski identifikacioni broj.
Uprava vodi evidenciju svakog pristupa i uvida u elektronske dokumente i podatke iz svoje nadležnosti u softverskom rešenju eAgrar, i to podatke o identitetu ovlašćenog lica (jedinstveni matični broj građana i lično ime), datumu i vremenu pristupa i skupu podataka kojima se pristupalo.
Uprava koristi podatke iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz st. 1−3. ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i posebnim propisom kojim se propisuje način na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.
Član 19.
Uprava omogućava prijem elektronskog obrasca zahteva iz člana 13. ovog pravilnika, kao i drugih zahteva i podnesaka u okviru postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, preko portala softverskog rešenja eAgrar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, propisa kojim se propisuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave i ovim pravilnikom.
Prijem elektronskog podneska evidentira se u elektronskoj pisarnici.
Potvrda o prijemu elektronskog podneska šalje se podnosiocu odmah, na isti način na koji je podnesak poslat i sadrži obaveštenje o prijemu elektronskog podneska, datum i vreme prijema i napredni elektronski pečat Uprave.
Vreme prijema elektronskog podneska je vreme određeno kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.
Kroz softversko rešenje eAgrar automatski se dodeljuje broj za svaki podneti zahtev za ostvarivanje prava i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta za ostvarivanje prava.
Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, Uprava može u okviru postupka za ostvarivanje prava kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.
Član 20.
Prilikom prijema zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Uprava proverava da li je zahtev pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz člana 18. ovog pravilnika.
Ako zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje nije pravilno popunjen, ili ako uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje nije priložena uredna propisana dokumentacija ili ako podaci koji su uneti u zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne odgovaraju podacima iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz člana 18. ovog pravilnika, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na koji način da uredi taj zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u roku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Uprava rešenjem odbacuje zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje:
1) koji je podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 10. ovog pravilnika,
2) koji nije podnet u roku određenom javnim pozivom,
3) nije podnet putem softverskog rešenja eAgrar,
4) uz koji je priložena isključivo dokumentacija koja ne glasi na podnosioca zahteva,
5) koji podnosilac ne uredi svoj zahtev na način iz stava 2. ovog člana,
6) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.
Nakon administrativne provere zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana, Uprava nalaže nadležnom inspektoru proveru ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje na terenu, kod lica koja su podnela zahtev, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom.
Nadležna inspekcija pregleda proizvodni zasad i postavljene naslone, odnosno kolje na terenu, vrši uvid u dokumentaciju o poreklu sadnog materijala, odnosno o sortnoj i zdravstvenoj ispravnosti sadnica, proverava usklađenost sa posebnim propisom kojim se uređuje rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Srbije, sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i postavljenih naslona, odnosno kolja.
Ako se administrativnom proverom i proverom na terenu u postupku utvrdi da zahtev ispunjava propisane uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, direktor Uprave donosi rešenje kojim se korisniku podsticaja utvrđuje pravo na podsticaje i nalaže isplata na namenski račun korisnika podsticaja otvoren kod poslovne banke i prijavljen u Registru.
Član 21.
Rešenje, zaključak, obaveštenje i drugi elektronski dokument, po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje, Uprava dostavlja korisniku softverskog rešenja eAgrar elektronskim putem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i ovim pravilnikom.
Na zahtev korisnika iz stava 1. ovog člana dostavljanje dokumenata u postupku vrši se i u papirnom obliku.
Troškove dostave iz stava 2. ovog člana snosi korisnik koji zahteva dostavu i u papirnom obliku.
Elektronsko dostavljanje elektronskog dokumenta vrši se u Jedinstveni elektronski sandučić korisnika usluga elektronske uprave ili drugim elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.
Član 22.
Korisnik podsticaja sprovodi agrotehničke mere (nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada) i ampelotehničke mere, namenski koristi, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u periodu od sedam godina od podizanja, odnosno rekonstrukcije proizvodnog zasada.
Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.
V. MAKSIMALNI IZNOS PODSTICAJA PO KORISNIKU PODSTICAJA I PO VRSTI PODSTICAJA
Član 23.
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Vrednost prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana za izradu vinogradarskog projekta, pripremu zemljišta, nabavku sadnica vinove loze, nabavku naslona odnosno kolja ne može preći vrednost prihvatljivih troškova iz člana 5. stav 2, člana 6. stav 4, člana 7. stav 4. i člana 8. stav 3. ovog pravilnika.
Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.
Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu:
1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;
2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;
3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;
4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;
5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.
Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.
Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.
Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad koji je predmet podsticaja.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.
VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Izuzetno od člana 11. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, u 2023. godini, lice iz člana 10. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje, ako je investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u potpunosti realizovana u periodu od 1. januara 2021. godine do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako je proizvodni zasad vinove loze podignut u četvrtom kvartalu 2021. godine, u prvom i drugom kvartalu 2022. godine ili u četvrtom kvartalu 2022. godine.
Član 25.
Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.
Član 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze („Službeni glasnik RSˮ, br. 83/20 i 94/20).
Član 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

22.07.2024.

Ministarstvu poljoprivrede biće prebačeno 3,67 milijardi dinara

20.07.2024.

Uskoro Javni poziv za premiju za mleko za drugi kvartal 2024. godine

18.07.2024.

Postignut dogovor sa poljoprivrednicima

15.07.2024.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

10.07.2024.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture za 2024. godinu.

02.07.2024.

Ministar Martinović: Neophodna što bolja edukacija potencijalnih korisnika IPARD programa

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca