Šta je garancija za proizvodnju organske hrane

Ilustracija: organska proizvodnja povrća
Ilustracija: organska proizvodnja povrća, foto: Domaćinska kuća

U sistemu stručne kontrole i sertifikacije nalazi se svako lice koje je uključeno u organsku proizvodnjuproizvođači, prerađivači, trgovci.

Sertifikat je jedina garancija potrošaču da je organski proizvod proizveden po svim kriterijumima i standardima organske poljoprivrede.

 1. Stručnom kontrolom utvrđuje se da li je neki proizvod, proces ili usluga u skladu sa standardima organske proizvodnje. S
 2. tručnu kontrolu vrše ovlašćene sertifikacione organizacije.
 3. Na osnovu izveštaja iz stručne kontrole, donosi se odluka o sertifikaciji organskih proizvoda i izdaje se sertifikat.
 4. Sertifikat koji se izdaje za organski proizvod važi godinu dana od dana izdavanja.
 5. Dobijanjem sertifikata od ovlašćene organizacije stiče se pravo na korišćenje nacionalnog znaka „organski proizvod“ i logotipa setifikacionog tela na etiketi proizvoda.
 6. Ukoliko se proizvodi iz organske proizvodnje uvoze, pored sertifikata nadležnog organa zemlje porekla organskih proizvoda, ovlašćena organizacija je dužna da izda resertifikat, a prijavu za resertifikaciju popunjava uvoznik.

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) detaljnije propisuje stručnu kontrolu i sertifikaciju u Srbiji.

Koraci koje treba preduzeti:

 • Uspostavite kontakt sa ovlašćenom sertifikacionom organizacijom
 • Setifikaciona organizacija će Vam dati sve informacije u vezi stručne kontrole i sertifikacije i poslati Vam prijavu
 • Dostavite im popunjenu prijavu
 • Vaša prijava biće osnova za ponudu sa procenom troškova koja će Vam biti vraćena
 • Ovlašćena organizacija provera podatke iz prijave, kao i ispunjenost uslova za uključivanje u organsku proizvodnju
 • Ukoliko ispunjavate uslove zaključujete ugovor sa sertifikacionom organizacijom
 • Redovna stučna kontrola se vrši jednom godišnje izlaskom na teren lica iz sertifikacione organizacije. Proverava se vaša dokumentacija i eventualno uzimaju uzorci.
 • Moguće su i nenajvljene stručne kontrole tokom godine.
 • Odluku o sertifikaciji ne donosi lice koje je izašlo na teren , već drugo lice ili komisija u okviru serifikcione organizacije
 • U slučaju da ste ispunili sve zahteve i nakon plaćanja fakture, dobićete sertifikat koji važi  godinu dana

Molimo imajte na umu:

 1. Sertifikacionim telima nije dopušteno da daju bilo kakve savete!
 2. Veoma je važno da se postarate da precizno vodite dokumentaciju u toku svih koraka u procesu proizvodnje.
 3. Dobro pripremljena dokumnetacija pomaže Vam da uštedite vreme i troškove sertifikacije!

Projekat je podrzan od strane opstine Raška