Ako se odlučite za gajenje organske proizvodnje ovo morate znati

Ilustracija: organske tikvice, foto: G.Đ.
Ilustracija: organske tikvice, foto: G.Đ.

Jedan od veoma važnih uslova za prelaz na organsku proizvodnju je promena u načinu razmišljanja, vrednostima,  odnosu prema prirodi i zdravlju, odnosno donošenje odluke da se započne sa organskom proizvodnjom.

Po donošenju odluke proizvođač često ima velilki broj pitanja, nedoumica: kako započeti, gde se informisati, kome se obratiti, šta je potrebno znati

Na ovu temu razgovarali smo sa Bojanom Mijatovićem, iz PSS Mladenovac.

U Srbiji je 2009. godine osnovana Nacionalna Asocijacija za organsku proizvoodnjuSerbia Organica“ koja za jedan od glavnih ciljeva ima pružanje neophodne, stručne pomoći proizvođačima i ostalim učesnicima u organskoj proizvodnji. Nacionalna organizacija organizuje za zainteresovane proizvođače seminare od početnog do naprednog nivoa. O aktivnostima Nacionalne organizacije sve informacije se mogu naći na www.serbiaorganica.org , istakoa je on.

Prelaz iz konvencionalne ka organskoj proizvodnji je složen proces i traje u proseku 2 – 3 godine.

Taj period je najteži u ovom načinu proizvodnje.

Uslovi za otpočinjanje organske proizvodnje su veoma strogi. Regulisani su „Zakonom o organskoj proizvodnji“ (Sl. Gl. RS , br.30/10 od 07.05.2010.god.). Ovaj zakon i prateća podzakonska akta detaljno regulišu sva pitanja koja obuhvataju celokupan proces organske proizvodnje.

  1. Postupak uvođenja pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji.
  2. Za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj prizvodnji Ministarstvo daje ovlašćenje kontrolnoj organizaciji .
  3. Ministarstvo , takođe utvrđuje spisak ovlašćenih organizacija i objavljuje ga u Službenom Glasniku R Srbije jednom godišnje.
  4. Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija se može naći na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.mpzzs.gov.rs .

Preporuka je da proizvođač odabere nekoliko sertifikacionih kuća sa spiska koji je dalo Ministarstvo i da od njih zatraži prporuku za sertifikaciju svoje proizvodnje.

Nakon dobijanja ponuda treba da odluči koja je najpovoljnija za njega / njegovu proizvodnju.

Na osnovu prijave proizvođač i ovlašćena kontrolna organizacija zaključuju ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji. Time se regulišu prava i obaveze obe strane. Po potpisivanju ugovora proizvođač se uključuje u organsku proizvodnju i dodeljuje mu se evidencioni broj. Datumom potpisivanja ugovora počinje period konverzije. To je period prilagođavanja i prelaska proizvodnje iz konvecionalne u organsku . Taj period traje 2 do 3 godine i zavisi od procene inspektora sertifikacione kuće.

Ovlašćena kontrolna organizacija vrši kontrolu i praćenje proizvodnje, najmanje jednom godišnje i obuhvata celokupan proces proizvodnje i dokumentaciju koja prati tu prozvodnju.

Važno je napomenuti da kontrolnim organizacijama nije dopušteno da daju savete koji su vezani sa samom tehnologijom organske proizvodnje.

U Srbiji postoje državni savetodavci u okviru 35 poljoprivrednih stručnih službi koji mogu dati sve potrebne savete i preporuke u vezi praktične primene metoda organske proizvodnje.

Na osnovu izveštaja o izvršenim kontrolama, ovlašćena organizacija izdaje sertifikat da je proizvod ili proces proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji odnosno sertifikat i takav proizvod se obeležava oznakom „ORGANSKI PROIZVOD“, nacionalnim znakom , logom sertifikacione kuće.

Sertifikat za proizvod za koji se izdaje važi godinu dana od dana izdavanja.

Važno je pomenuti da su zakonom predviđena podsticajna sredstva za poršku razvoja organske proizvodnje koja imaju za cilj da podstaknu poljoprivrednike da se okrenu ovoj proizvodnji.

Projekat je podrzan od strane opstine Raška