Veoma bitna biljka u stočarstvu

Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.
Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.

Savremena stočarska proizvodnja se ne može zamisliti bez lucerke. Jednostavno ako se žele postići visoki rezultati u proizvodnji mesa, mleka i kvalitetnog priplodnog materijala uloga lucerke u ishrani je nezamenjiva, zato i  nosi ime „ kraljica stočarstva“

Lucerka je biljka koja se može koristi 5-6 godina pa treba i o tome misliti kada se vrši odabir parcele. Ona, lucerka, traži duboka, plodna, rastresita zemljišta, sa dobrim vodno vazdušnim režimom i odgovarajućom najbolje neutralnom pH vrednošću.
Osnovnu obradu uraditi tokom jeseni na dubinu do 30 cm kako bi se imalo vremena da se skupe padavine u predstojećem jesenje-zimskom periodu , stvorio rastresit ornični sloj za dobar razvoj korena i mikroflore.

Đubrenje mineralno kompleksnim đubrivima uraditi sa količinama u vreme i na način po preporuci stručnog lica nakon urađene agrohemijske analize. Okvirno ako se ne uradi agrohemijska analiza primeniti pri osnovnoj obradi 200 kg/ha fosfora i kalijuma 120-140 kg/ha. Predsetveno uneti do 50 kg/ha azota.

Predsetvenu pripremu uraditi kvalitetno, na dubinu 6-8 cm kako bi se dobio usitnjen ornični sloj. Površina zemljišta treba da je dobro poravnata, kako bi setva bila na ujednačenu dubinu. Predsetvenu pripremu izvesti do sedam dana pre setve sevospremačima.
Optimalno vreme setve lucerke je od kraja marta do polovine aprila. Ovo vreme setve treba poštovati jer kada je ranija setva postoji opasnost od poznih prolećnih mrazeva i njihovog uticaja na mlade biljke, a kasnijom setvom izlažemo mlade biljke eventualnim visokim temperaturama i sušnom bezvodnom periodu.

Setvu obaviti mašinski,  sejalicama na međuredni razmak od 10-15 cm, obično na 12,5 cm, na dubinu 1-2 cm sa količinom od 16-18 kg/ha deklarisanog semena. Izbor semena treba vršiti pored svega ostalog ( visoki i stabilni prinosi) i na prilagođenost sorte domaćim ekološkim uslovima.

Nakon setve uraditi valjanje površine parcele ako bi se dobilo ravnomerno i ujednačeno nicanje.

Povezano