Čime zaštititi voćke

Ilustracija: Voćnjak, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Voćnjak, foto: Domaćinska kuća

U cilju zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal ekstra) u količini od 2 do 2,5 kg/ha. U zasadima koji su u fazi pucanja pupoljaka preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra.

U zasadima jabuka koji su u fazi razvoja vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55), naročito kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena preparata Karathane Gold 350 EC (meptildinokarp) u količini od 0,4 do 0,5 l/ha.

ZASADA KOŠTIČAVOG VOĆA KOJE JE U FAZI CVETANJA

U cilju zaštite od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa), pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida: Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%, Neon (ciprodinil) u količini 0,5 l/ha, Chorus 50 WG (ciprodinil)  u količini od 0,3 do 0,5 kg/ha, Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini od 0,562 do 0,75 kg/ha ili drugog registrovanog fungicida.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Povezano

Iz ove kategorije