Čime protiv kruškine bube

Ilustracija: kruška, foto: pixabay
Ilustracija: kruška, foto: pixabay

U proizvodnji kruške ekonomski najznačajnija štetočina je kruškina buva Psylla pyri.
Кruškina buva prezimljava kao odrasli insekt u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojava insekta je rano u proleće kada se 2-3 dana temperatura ustali i dostigne 10°C. Prezimljujuće forme se pare i polažu jaja u osnove cvetnih i lisnih pupoljaka. Jaja su prvo bledo žute boje a kasnije pred piljenjem narandžaste boje.
Larve se pile posle 10-14 dana u zavisnosti od temperature i naseljavaju vrhove mladara, lišće, cvetne drške. Larve se hrane biljnim sokovima. Larve prolaze kroz 5 razvojnih stadijuma. Larve L1-L3 su spoljoštenog tela, svetlo-žute boje sa više tamnih pega na leđnoj strani i crvenim očima. Poslednja dva stadijuma (L4-L5) su zelenkasto-smeđe boje, telo je zaobljenije sa izrazitim nastavcima krila. Razvoj larvi traje od 20-25 dana u zavisnosti od temperature i pojavljuje se letnja forma odrasle jedinke koja polaže jaja duž glavnog nerva lista. Larve se pile u maju mesecu u jačem intenzitetu. U našim uslovima ima od 4-5 generacija godišnje. Zimske forme se pojavljuju u septembru ili kasnije u zavisnosti od uslova spoljne sredine.
Štete koje nastaju od kruškine buve su velike. Larve sišu sokove i izazivaju zastoj letorasta, lišće se kovrdža, smanjuje se asimilaciona površina, lišće se suši i opada. Pored direktnih šteta insekt luči mednu rosu na kojoj se naseljavaju gljive čađavice, sprečava se proces fotosinteze, a kada se pojave na plodovima umanjuje njihovu tržišnu vrednost. Ova štetočina je vektor mikoplazme Pear decline phytoplasma koja izaziva pojavu žutila i propadanja kruške.
Suzbijanje kruškine buve

Sa suzbijanjem kruškine buve se počinje u fazi početka kretanja vegetacije primenom mineralnih ulja. Suzbijanje prezimljujuće forme odraslih se obavlja po pojavi primenom insekticida na bazi а.m. cipermetrin. U toku vegetacije treba pratiti brojnost imaga, jaja i ispiljenih larvi (različitih stadijuma). Suzbijanje se obavlja po preporukama Prognozno-izveštajne službe i na osnovu vizuelnog pregleda zasada kruške. U toku leta se prepliću generacije i javlja se više razvojnih stadijuma (imago, jaja, larve) i od toga zavisi i izbor insekticida. Mogu se koristiti insekticidi:
– a.m. piriproksifen –Harpun -0,15% – jaja pred piljenjem i početak piljanja larvi – regulator rasta
– a.m. abamectrrin -Abastate (0,1% ,+ 1% Nufilm ili mineralno ulje ,Silwet ) – u vreme pojave larvi
-a.m. spirodiklofen – Envidor 240 SC (0,6 l/ha) – u proleće kada je 40-50 % jaja promenilo boju iz bele u žutu boju, za suzbijanje letnjih generacija koristimo preparat uz dodatak mineralnog ulja od 2,5 l/ha;
– a.m.hlorantraniliprol + abamektin – Voliam targo (0,1 %) +Silwet – na početku piljenja larvi
-a.m. clotianidin – Apache -0,35% – na početku piljenja larvi i kasnije
-a.m. spirotetramat – Furioso, Movento 100 SC -0,15% – na početku piljenja larvi
-a.m. spinoteram – Delegate 250 WG – 0,4 kg/ha – u vreme masovnog piljenja larvi
Da bi efekat tretiranja bio bolji potrebno je prilikom tretiranja upotrebiti 1000 l vode po hektaru. Pored toga treba obaviti i letnju rezidbu jer se na taj način mehanički odstranjuju forme kruškine buve (jaja,larve) koje najviše naseljavaju vršne lastare.

Povezano