ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA OD PROUZROKOVAČA SUŠENJA CVETOVA, GRANA I GRANČICA

Koštičave voćne vrste se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama pred cvetanje ili različitim fazama cvetanja i precvetavanja. Zaraza se ostvaruje preko žiga i stubića i pogoduje joj vlažno vreme. Parazit prezimi u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grana i mumificiranim plodovima. Iz cveta parazit prodire preko peteljke u grančicu i dolazi do njenog sušenja.
Zaštita protiv ovog patogena je veoma kompleksna. Pre svega treba primeniti preventivne mere koje se primenjuju pre kretanja vegetacije. Tu pre svega spada rezidba i uklanjanje svih suvih grančica, zaostalih mumificiranih plodova na granama. Prilikom rezidbe odstraniti i do 20 cm ispod suvog dela jer gljiva ide dosta duboko u drvo. Nakon ovih mehaničkih mera treba primeniti preparate na bazi bakra uz maksimalan utrošak vode po hektaru.

Što se tiče hemijskih mera zaštite, obično su dovoljna tri tretmana protiv ovog patogena, u zavisnisti od vremenskih uslova. Prvi tretman mora da bude na početku cvetanja, odnosno kada je otvoreno 5 %-10% cvetova, naročito ako se najavljuju padavine. Drugi tretman se primenjuje u fazi punog cvetanja a treći u fazi precvetavanja. Preparati koji su registrovani za ovu primenu su na bazi aktivnih materija ciprodinil, pirimetanil, boskalid+piraklostrobin, tiofanat-metil, tebukonazol, difenokonazol…Prilikom primene preparata posavetovati se sa stručnim licem jer ukoliko se koriste neadekvatne doze naročito u periodu visoke vlažnosti i niskih temperatura može doći do fitotoksičnog efekta na biljku.

Povezano