Da li koristiti ovaj preparat

Jun je mesec kad počinje zrenje i berba višanja. Kao i svake godine, a posebno u godinama kad su zime blage, a proleća nestabilna sa velikim temperaturnim razlikama, dolazi do pojave neujednačenog zrenja plodova višnje.

Kod oblačinske višnje to je naročito izraženo, a sve to otežava berbu, pogotovo kad se planira mašinska berba. Da bi se ujednačilo zrenje, a samim tim olakšala berba i povećao kvalitet plodova, trebalo bi razmisliti o uvođenju primene preparata kojima to može da se postigne.

Etefon je aktivna supstanca koja pripada grupi organofosfatnih jedinjenja. Koristi se kao regulator rasta, radi podsticanja procesa sazrevanja plodova.

Etefon ima pozitivne ekološke odlike – slaba do umerena perzistentnost (DT50 u zemljištu 2,7-37,6 dana) i slaba do umerena mobilnost (Kfoc=608-4078 L/kg), uz malu toksičnost za neciljne organizme. Na osnovu podataka iz dostupne literature, nije očekivana kontaminacija podzemnih voda i prisustvo u koncentraciji većoj od limita za pijaću vodu (0,1 µg/L). Zbog svojih fizičko-hemijskih svojstava, očekivani put dospevanja u površinske vode je zanošenjem kapi.

 

Ručna berba višanja postaje sve skuplja i sa variranjem otkupnih cena ploda, nekad se postavlja pitanje i isplativosti gajena, a naročito zato što je sve manje kvalitetne radne snage. Sa druge strane, mašinska berba je višestruko jeftinija, a uz primenu, gore navedenog i njemu sličnih preparata, mogla bi da bude i efikasnija. Tako da se sa ekonomskog stanovišta primena ovakvih preparata ne dovodi u pitanje. U nekim zemljama ovakvi preparati su registrovani za primenu u biljnoj proizvodnji. Takođe bi trebalo dodati da neki proizvođači već koriste slične preparate, koje nabavljaju iz okolnih zemalja, a koji nisu kod nas registrovani, te bi trebalo razmisliti o opravdanosti uvođenja ovakvih preparata i kod nas.

Povezano