Kako suzbiti kukuruznu zlaticu?

Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kukuruz, foto: Domaćinska kuća

Ovo je jedna od najvažnijih štetočina kukuruza kada se gaji u monokulturi. Glavni domaćin je kukuruz, larve se mogu naći i na drugim vrstama iz familije Poaceae, a imaga na biljkama iz familije Poaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae.
Kukuruzna zlatica prezimljava u stadijumu jaja u zemljštu. Ima jednu generaciju godišnje. Imago je dug 6-7 mm, zelenožute boje, ženke na pokriocima imaju tri uzdužne pege, a mužjaci jednu. Ženka polaže jaja u sloju zemljišta od 15 cm u osnovi biljaka kukuruza. Larva je izdužena, bele boje sa tamnom glavom i tamnom pločom na poslednjem segmentu.

Larve se pile tokom maja i juna, one pričinjavaju najveće štete hraneći se korenom kukuruza. Larve se u početku hrane delovima korena, zatim bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju. Larve pregrizaju koren u blizini glavnog stabla, donji deo stabljike se povija i usled jačih vetrova i kiša dolazi do poleganja biljaka. Tada se javlja karakterističan simptom „guščji vrat“. Usled optimalnog rasporeda padavina koren ovakvih biljaka se može delimično regenerisati, ali biljke troše hranljive materije na razvoj klipa, što može dovesti do značajnog umanjena prinosa. Imaga se hrane na listovima, metlici i svili što dovodi do pojave rehuljavosti klipova. Ishrana imaga ne utiče značajno na prinos.
Za praćenje pojave i brojnosti imaga kukuruzne zlatice koriste se žute lepljive ploče sa feromonima, klopke se postavljaju na stablo kukuruza u visini klipa.

Preventivne mere suzbijanja:

• izbor hibrida- hibridi koji su dobro prilagođeni uslovima u kojima se gaje, hibridi koji razvijaju moćan korenov sistem, jer su relativno tolerantni i mogu da podnesu štete u uslovima slabog i srednje jakog napada larvi;
• ranija setva – biljke koje su ranije posejane bolje razviju korenov sistem do momenta piljenja larvi i onda su otpornije na napad larvi. Jači korenov sistem može da podnese oštećenja od većeg broja larvi;
• plodored – najvažnija i najefikasnija mera suzbijanja. Plodored mora biti minimum dvogodišnji. Ženka polaže jaja isključivo na polja sa kukuruzom. Smena kukuruza i druge ratarske kulture garantuje sigurnu zaštitu. Ukoliko poštujemo plodored, nema potrebe za hemijskim merama suzbijanja kukuruzne zlatice.

Primena insekticida za suzbijanje imaga opravdana je samo u specifičnim okolnostima (semenska proizvodnja i selekcija).

Povezano