Infekcija koja dovodi do truleži kod šljive

Ilustracija: bolesti šljive, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: bolesti šljive, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Monilinia fructigena najtipičnije simptome prouzrokuje na plodovima koji mogu biti zaraženi od zametanja do berbe.Oboleli mladi plodovi nekrotiraju i opadaju. Kod odraslih plodova, posebno onih koji su zreli, na mestima ostvarenih zaraza javljaju se kružne pege smeđe boje, koje se brzo uvećavaju. Ovakvi plodovi predstavljaju dobar supstrat za ishranu i razvoj micelije koja obrazuje konidiofore. Konidiofore su skupljene u grupice i na površini ploda se uočavaju kao jastučaste gomilice koje predstavljaju sporodohije. Sporodohije su na plodu razmeštene u vidu koncentričnih krugova. Svaki koncentrični krug nastaje formiranjem novih sporodohija u toku jednog dana. Parazitirane plodove mogu da nasele mnoge gljive i bakterije i da izazovu potpunu trulež.
Napredovanjem infekcije dolazi do postepenog sušenja (mumificiranja) plodova, postaju suvi, smežurani , čvrste konzistencije. Mumificirani plodovi mogu se videti u krošnji čvrsto prilepnjeni uz grane i grančice i tu ostaju tokom cele zime.

Vlažnost je najznačajniji faktor za razvoj Monilinia fructigena. Konidije se rasejavaju kišnim kapima na manja rastojanja a vetrom na veća rastojanja.
Mere zaštite. Suzbijanje štetočina koje oštećuju plodove u dozrevanju doprinosi smanjenju zaraze a primenu preparata za zaštitu zasada koštičavog voća od Monilinia fructigenaprimeniti u fazi kad plodovi krenu da menjaju boju ( početak zrenja) nekim od fungicida na bazi a.m. : iprodion +tiofanat metil u dozi 2 – 2,5 l/ha ili na bazi a.m. iprodion u dozi 1,5 l/ha.

Povezano