Koje su prednosti naših borovnica

Ilustracija: Zasad borovnice, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Zasad borovnice, foto: Svetlana Kovačević

Prof. dr Jasminka Milivojević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu kaže da kada se u obzir uzmu dug eksploatacioni period zasada borovnice, od 20 do 30 godina, kao i visoke cene investicije, neophodno je pre zasnivanja zasada detaljno sagledati ekološke uslove odgovarajućeg lokaliteta i u skladu sa karakteristikama klime, zemljišta i položaja terena pravilno izvršiti izbor tehnologije gajenja.

Sorte severne visokožbunaste borovnice u našoj zemlji najbolje uspevaju na nadmorskoj visini između 300 i 800 metara, s ‘ tim da se poslednjih godina zapaža trend širenja borovnice i u nižim područjima, na 100-300 m n.v. Ovo je posledica pronalaženja pogodnih zemljišta, sa optimalnom pH vrednošću, ili slobodnih parcela za zasnivanje zasada na većim površinama. Jedan od razloga jeste i postojanje prednosti vezanih za olakšano angažovanje radne snage i blizinu tržišta u većim naseljenim mestima. Na nižim terenima je od presudnog značaja birati parcele bez depresija u kojima se sakuplja i zadržava hladan vazduh, kao i padine pored reka kako bi se izbeglo štetno dejstvo mrazeva, objašnjava Milojevićeva.

Ona kaže da je optimalni nagib terena za gajenje borovnice od 3 do 5 stepeni, pri čemu je poželjno da na čitavoj površini postoji kontinuirani pad terena bez mikrodepresija. U planinskim područjima borovnica se može uspešno gajiti i na većim nagibima – između 15 i 20 stepeni, s tim da tereni sa nagibom preko 10 stepeni zahtevaju primenu posebne mehanizacije, veoma snažnih traktora sa pogonom na svim točkovima. Najbolji položaji za gajenje borovnice su severni i severozapadni, a posebno su pogodne zapadne ekspozicije, jer su toplije od istočnih.

Za komercijalno gajenje borovnice najbolja zemljišta su peskovite ilovače, koja u svom sastavu imaju manje procentualno učešće gline, ispod 30 odsto. Ova zemljišta su rastresita, topla, sa pogodnim vodnim i vazdušnim režimom, lako se obrađuju i koren se u njima dobro razvija. Optimalna pH vrednost zemljišta je u rasponu od 4,2 do maksimalno 5,5. Izbor tehnologije gajenja najvećim delom je uslovljen osobinama zemljišta i pomenutim karakteristikama terena, poručuje naša sagovornica.

Povezano