Tov junadi do 450 kilograma

Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.
Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.

Uzgojna faza traje do navršenih 16 nedelja života ili, bolje, do postizanja 150 kg težine. U većini slučajeva ova faza će se odvijati na farmama. S obzirom na to da će grla ići na pašnjake potrebno ih je u ovoj fazi pripremiti na to. Pored toga, što se koncentrat daje što ranije, grla se moraju privikavati što ranije i na kabasta hraniva – seno, zelenu masu, silažu, a i repu ako je ima. Koncentrat bi trebalo da se ograniči na 2 kg/dan.

Faza tova odvijaće se na brdsko-planinskim pašnjacima. Za razliku od intenzivnog tova, u ovoj fazi tova upotreba koncentrata se svodi na ulogu dodatka kabastim hranivima da bi se postigao željeni prirast. Zbog učešća većih količina kabastih hraniva, junad postižu težinu oko 450 kg u nešto kasnijem razdoblju života nego što bi bilo u intenzivnom tovu – obilnim količinama koncentrata. Ta pojava je neizbežna čim se radi o većoj upotrebi kabastih hraniva.

U zimskom periodu ishrane u uslovima brdsko-planinskih područja prvenstveno dolazi u obzir travna silaža, pa seno i koncentrat. Kada se koristivsilaža, u prvom redu se misli na provenulu silažu (30-35% SM), pa tek onda na vlažnu, jer vlažne silaže junad konzumiraju manje, te je potrebna veća količina koncentrata ili se tov vremenski produžava. Najprostiji obrok bio bi kada bi se provenula silaža davala po želji, a koncentrat u količini da se postigne željeni prirast. U početku tova životinja ne bi dobila dovoljnu količinu proteina ako bi konzumirala samo silažu i žitarice. Zbog toga, do težine oko 300 kg, daje se koncentrat sa više proteina, a od 300-450 kg može i koncentrat sa manjom količinom proteina.

Dodavanje sena ne doprinosi boljem konzumiranju, ako je kvalitetna silaža. Ako je silaža osrednja, dodavanje sena može doprineti većem konzumiranju i prirastu. Međutim, ako se u obrok unese 2-3 kg sena smanjiće se konzumiranje silaže.

Ako je na raspolaganju vlažna silaža, može se očekivati da junad njome zadovolje samo 50% potrebne energije, te će se u tom slučaju morati davati veća koliičina koncentrata, dok se provenulom silažom može zadovoljiti najmanje 75% potrebne energije. Sa vlažnom silažomuz dodatak 2-3 kg sena i većom količinom koncentata mogu se postići prirasti do 1.000 g/dan. Ako se ne da veća količina koncentrata, ostvariće se manji prirasti, tov će se produžiti, a to sve poskupljuje proizvodnju mesa.

Sve ove činjenice spadaju u osnovne karakteristike tova junadi do 450 kg. S obzirom na bolje iskorišćenje kabaste krme, na brdsko-planinskom području – leti paša, zimi seno i silaža – interesantniji su tovovi do 500-600 kg.