Suzbijanje korova na zasnovanim travnjacima

Ilustracija: travnjak, foto: pixabay
Ilustracija: travnjak, foto: pixabay

Zasnivaju se na primeni herbicida- hemijskih supstanci za direktno uništavanje korova. Osim što su najdelotvornije, hemijske mere borbe protiv korova su najopasnije jer mogu izazvati neželjeni efekat na drugim, željenim vrstama.
Prema načinu primene herbicidi se mogu primenjivati tretiranjem nadzemnih biljnih delova (folijarni herbicidi) ili tretiranjem zemljišta.
Zemljišni herbicidi (preem) primenjuju se 2-3 nedelje pre nicanja semena korova. Za primenu u trvnjacima u svetu je registrovano nekoliko aktivnih materija:
dimetanamid: za zujbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Može se primenjivati na svim travnim površinama jednom godišnje osim u slučajevima jake zakorovljenosti kada je mogući i drugi tretman 5 do 8 nedelja nakon prvog.
mezotrion: za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i glavnih travnih jednogodišnjih korova. Može se mešati sa acetohlorom, a izbegavati njegovo mešanje sa insekticidima kisele reakcije.
simazin: aplikacija u oktobru ili novembru za zimsko suzbijanje jednogodišnjih korova.
pendimetalin: za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova. Primenjuje se u travnjacima zasnovanih kasnoprolećnim i letnjim sortama. Nakon primene, obavezno je navodnjavanje.

Folijarni herbicidi (postem) se primenjuju kada korovi imaju razvijene nadzemne organe i dovoljno veliku lisnu površinu da bude zahvaćena herbicidima. Veća efikasnost u odosu na korove se postiže u ranijim fazama njihovog razvića. Kako za travne tako i za širokolisne najčešće se koriste : bentazon, dikamba, klopiralid, metsulfuron-metil, metribuzin, setoksidim itd.. Za kontrolu širokolisnih korova u travnjacima najširu primenu ima 2,4-D.
– 2,4-D.: Za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova. Primenjuje se samo u zasnovanim travnjacima kada su širokolosni korovi u fazi nicanja i intezivnog porasta. Ne sme se dozvoliti kontakt sa poželjnim vrstama.
– bentazon: Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primenjije se u travnjacima koji su zasnovani kasnoprolećnim i letnjim sortama. Tretman se može ponoviti nakon 10-14 dana.
– dikamba: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Ako se primeni više od 0,1 l/ha može izazvati privremeno etioliranost pojedinih sorata trava.
– foramsulfuron: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Na nižim temperaturama sporije deluje.
– glifosat: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Neselektivni sistemični herbicid. Primenjivati kada su korovi u fazi intezivnog porasta a travnjak još nije nikao.
– glufosinat-amonijum: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Kontaktni neselektivni herbicid. Primenjivati kada su korovi u fazi intezivnog porasta, a ttravnjak još nije nikao.
– kletodim: Koristi se u proleće u split aplikaciju u razmaku od 3 nedelje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih kao što su proso korovsko i sve vrste muhara, kao i za višegodišnje uskolisne-sirak divlji iz rizoma i obična pirevina.
– klopiralid: Jednom se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova iz familija Fabaceae i Asteraceae. Ne se primenjivati na sportskim terenima i blizu pitke vode!
– dikvat: Za zimsko suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Značajan u primeni na sportskim terenima.
– fluazifor-P-butil: Posebno efikasan za digitariju, proso korovsko, muhare, sirak divnji, zubaču i pirevinu. Preporučeno jedno tretitanje u Junu, drugo u Septembru.
– fluroksipir: Dobro suzbija jednogodišnje širokolisne kao in eke uskolisne tretiranje korova u fazi intenzivnog rasta. Ne preporučuje se na sportskim igralištima.
– metribuzin: Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Ne sme se primenjivati na golf terenima. Najmanje tri dana pre tretmana ne kositi travnjak.
– rimsulfuron: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Za optimalnu primenu ovog herbicida neophodna je vlaga (kiša i navodnjavnje).
– metsulfuron-metil: Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Najmanje osam nedelja nakon tretmana ne presejavati travnjak
– trikloprid+klopiralid: Za sveoubahvatnu kontrolu širokolisnih korova, tretman ponoviti nakon 4 nedelje ukoliko je potrebno. Ne preporučuje se primena na visokim temperaturama i pre kiša kao ni na sportskim terenima.

Neophodno je npraviti razliku između zimskih i letnjih jednoodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Zimske jednogodišnje vrste (Poa annua) se tretiraju pre jesenjeg nicanja zemljišnim herbicidima, dok se letnje vrste koje niču u proleće (Digitaria sanguinqlis, Panicum crus-galli..) tretiraju odmah po klijanju i nicanju u rano proleće. Najteže je suzbijanje višegodišnjih vrsta koje imaju sposobnost razmnožavanja i semenom i vegetativno. Ukoliko su prisutne u velikom broju neophodan je tretman sa nekim od totalnih herbicida pa potom ponovno zasnivanje travnjaka.

Povezano