Šta je potrebno od dokumentacije za osnivanje zadruge

Ilustracija: Jadranka Parezanović, Zadružni savez Srbije
Ilustracija: Jadranka Parezanović, Zadružni savez Srbije

Često nam se obraćaju poljoprivrednici koji žele da osnuju zadrugu koju dokumentaciju je potrebno obezbediti prilikom osnivanja zadruge: Ovde će ukratko biti pojašnjeno koji su to koraci kako bismo olakšali proizvođačima put do osnivanja zadruge.

1. Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika. Obrazac se nalazi na sajtu Agencije za privredne registre popunjava se elektronski. Ponaosob, za svakog zadrugara popunjava se strana na kojoj se upisuju podaci za zadrugara, i to strana 11 registracione prijave. Ovde se unosi i podatak o upisanim, odnosno uplaćenim ulozima zadrugara, pri čemu se upisuje ukupan iznos za svakog zadrugara (uplaćen i upisan). Prilikom popunjavanja registracione prijave unosi se i pretežna i druge delatnosti zadruge prema važećoj Uredbi o klasifikaciji delatnosti, kao i procenat obavljanja istih. Prilikom registracije izjašnjava se o Poreskoj prijavi, tj. da li je zadruga u sistemu PDV-a. Ukoliko se izjasni da je u sistemu PDV-a pri registracije u APR-u automatski će joj biti dodeljen PIB. U registracionoj prijavi prijavljuje se puno poslovno ime zadruge, a može se, ali i ne mora navesti skraćeno poslovno ime, ali se mora imati u vidu da se prema važećim zakonima skraćenica ZZ ne može koristiti u skraćenom poslovnom imenu, već samo pravna forma, (zadruga). Pri izboru poslovnog imena treba obratiti pažnju da naziv zadruge ne sme biti sličan nekom postojećem nazivu drugog privrednog subjekta. Prilikom provere postojećeg posovnog imena unosi se samo ime bez pravne forme.
2. Dostaviti ugovor o osnivanju zadruge sa overenim potpisima osnivača – zadrugara.
3. Dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša)
4. Zapisnik sa osnivačke skupštine
5. Zadružna pravila
6. Knjiga zadrugara (ovo važi samo za zadruge sa članarinom)
7. Potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu (samo za zadruge sa ulozima), pri tome ulog može svaki zadugar posebno uplatiti ulog na privremeni račun zadruge ili odgovorno lice u ime svih zadrugara. Nakon registracije zadruge u APR-u otvara se račun zadruge u banci u kojoj je itvoren privremeni račun i serdstva se sa privremenog računa prebacuju na račun zadruge.
8. Odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora (trebalo bi da postoji),
9. Odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora (ako postoji)
10. Dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i zadružnih pravila, kao i za objavu knjige zadrugara. Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata.
Kada se podnosi registraciona prijava za osnivanje privrednog društva uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Povezano